AME, CEF, IYU, CHC, JBL, LIB, PES, STO, SJO, SLA, VLZ