AME, LLU, CEF, IYU, CHC, BIA, NEB, CRU, STO, SJO, SLA, VLZ